Відмова у виплаті по ОСАЦВ

Відмова у виплаті по ОСАЦВ

Всі відносини, що виникають в сфері обов’язкового страхуван­ня автоцивільної відповідальності (ОСАЦВ) регулюються Законом України “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” (надалі Закон). Відповідно страховик, страхувальник та потерпілий мають права та обов’язки, що чітко зазначені в Законі, на відміну від інших видів страхування, що регулюються укладеним між сторонами дого­вором.

У цій статті розглянемо випадки коли страховик може відмовити потерпілому у виплаті страхового відшкодування по обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності власників назем­них транспортних засобів. До речі, в попередній редакції закону, по­няття відмови у виплаті страхового відшкодування взагалі не існува­ло, і страховики не мали належних правових підстав відмовити в проведенні виплати. Проте, це не завжди їх зупиняло.

Перед тим, як зазначити підстави для відмови у виплаті страхово­го відшкодування визначимо які саме обов’язки має страхувальник/потерпілий:

 1. Перш за все потерпілий/страхувальник при виникненні ДТП має вжити всіх заходів з метою запобігання чи зменшення по­дальшої шкоди, здійснити всі необхідні дії, що передбачаються Пра­вилами дорожнього руху (окрім виклику органів ДПС, при заповненні “європротоколу”).
 2. Невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, письмово надати страховику, з яким укладено договір обов’язкового страхування цивільно-пра­вової відповідальності  (у  випадках,  передбачених статтею 41 цього Закону, – МТСБУ) повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду.
 3. Не проводити відновлювальні роботи, до огляду страховиком пошкодженого автомобіля.
 4. Сприяти страховику (МТСБУ) у розслідуванні причин та обста­вин дорожньо-транспортної пригоди, яка може бути підставою для здійснення страхового відшкодування (регламентної виплати).
 5. Протягом 30 днів з моменту повідомлення страховика надати йому заяву про виплату страхового відшкодування та документи, що зазначені в ст. 35 Закону.

Виконання вказаних дій є обов’язковим для страхувальника/потерпілого.

Тепер детально розглянемо випадки коли страховик має право відмовити у здійсненні виплати страхового відшкодування. При цьому, слід розуміти, що

законодавець передбачає як випадки коли шкода не відшкодовується так і підстави для відмови у про­веденні виплати страхового відшкодування.

Випадки коли шкода не відшкодовується :

 1. Збиток був заподіяний при експлуатації забезпеченого транс­портного засобу, але за спричинення якого не виникає цивільно- правової відповідальності відповідно до закону.
 2. Збиток був заподіяний забезпеченому транспортному засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду.
 3. Збиток був заподіяний життю та здоров’ю водія забезпеченого транспортного засобу, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду.
 4. Збиток був заподіяний життю та здоров’ю пасажирів, які зна­ходилися у забезпеченому транспортному засобі, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду, та які є застрахованими відповідно до пункту 6 статті 7 Закону України “Про страхування”.
 5. Збиток був заподіяний майну, яке знаходилося у забезпечено­му транспортному засобі, який спричинив дорожньо-транспортну пригоду.
 6. Збиток був заподіяний при використанні забезпеченого транс­портного засобу під час тренувальної поїздки чи для участі в офіційних змаганнях.
 7. Збиток був прямо чи опосередковано викликаний чи якому сприяли іонізуюча радіація, викликане довільним ядерним пали­вом радіоактивне отруєння, радіоактивна, токсична, вибухова чи в іншому відношенні небезпечна властивість довільної вибухової ядерної сполуки чи її ядерного компонента;
 8. Збиток був пов’язаний із втратою товарного вигляду транс­портного засобу.
 9. Збиток завдано пошкодженням або знищенням внаслідок до­рожньо-транспортної пригоди антикварних речей, виробів з ко­штовних металів, коштовного та напівкоштовного каміння, біжу­терії, предметів релігійного культу, картин, рукописів, грошових знаків, цінних паперів, різного роду документів, філателістичних, нумізматичних та інших колекцій.
 10. Збиток завдано в результаті дорожньо-транспортної пригоди, якщо вона відбулася внаслідок масових заворушень і групових порушень громадського порядку, військових конфліктів, терористич­них актів, стихійного лиха, вибуху боєприпасів, пожежі транспортно­го засобу, не пов’язаної з цією пригодою.

Підставою для відмови у здійсненні страхового відшкоду­вання (регламентної виплати) є:

 1. Навмисні дії особи, відповідальність якої застрахована (стра­хувальника), водія транспортного засобу або потерпілого, спря­мовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поши­рюється на осіб, дії яких пов’язані з виконанням ними громадянсь­кого чи службового обов’язку, вчинені у стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або під час захисту майна, життя, здо­ров’я. Кваліфікація дій таких осіб встановлюється відповідно до за­кону.
 2. Вчинення особою, відповідальність якої застрахована (страху­вальником), водієм транспортного засобу умисного злочину, що призвів до страхового випадку (події, передбаченої статтею 41 цьо­го Закону).
 3. Невиконання потерпілим або іншою особою, яка має право на отримання відшкодування, своїх обов’язків, визначених цим За­коном, якщо це призвело до неможливості страховика (МТСБУ) встановити факт дорожньо-транспортної пригоди, причини та об­ставини її настання або розмір заподіяної шкоди.
 4. Неподання заяви про страхове відшкодування впродовж одно­го року, якщо шкода заподіяна майну потерпілого, і трьох років, якщо шкода заподіяна здоров’ю або життю потерпілого, з момен­ту скоєння дорожньо-транспортної пригоди.
 5. Одержання страхувальником повного відшкодування шкоди за договором майнового страхування від особи, яка її завдала.

Частина виключень кореспондується з Законом України “Про страхування”, частина є спеціальною для обов’язкового страхуван­ня. Звичайно, недобросовісні страхові компанії будуть зловживати вказаними підставами перекручуючи їх зміст та застосовуючи їх до будь-яких ситуацій. Проте, при страхуванні в надійних страхових, уникнути ситуації, коли страховик відмовляє у виплаті відшкодуван­ня — не важко, оскільки все у Ваших руках і що найважливіше — спеціалісти з врегулювання збитків Консорис та юридична підтримка Consoris Lawyers завжди до Ваших послуг.

Замовити дзвінок
Задати питання online